[Khải Nguyên] [Chuyển Ver] Kế hoạch yêu chồng của tổng tài bá đạo (hoàn)

k28

Tác giả: Oa Qua Oa

Couple: Khải Nguyên

Rating: NC-17

Chuyển ver: blushing_babe

Nguồn: https://condieuchaolieng.wordpress.com/ke-hoach-yeu-chong-cua-tong-tai-ba-dao-hoan/

cl1

Chú ý: Bản chuyển ver đã có sự đồng ý của editor

untitled

cl1

 LINK WATTPAD 

cl1

Văn án

Chương 1+2 ~ Chương 3+4 ~ Chương 5+6

Chương 7+8 ~ Chương 9+10 ~ Chương 11 + 12

Chương 13 + 14 ~ Chương 15 + 16 ~ Chương 17 + 18

 Chương 19 + 20 ~ Chương 21 + 22 ~ Chương 23 + 24

Chương 25 + 26 ~ Chương 27 + 28 ~ Chương 29 + 30

Chương 31 + 32 ~ Chương 33 + 34 ~ Chương 35 + 36

Chương 37 + 38 ~ Chương 39 + 40 ~ Chương 41 + 42

Chương 43 + 44 ~ Chương 45 + 46 ~ Chương 47 + 48

Chương 49 + 50 ~ Chương 51 + 52 ~ Chương 53 + 54

Chương 55 + 56 ~ Chương 57 + 58 ~ Chương 59 + 60

Chương 61 + 62 ~ Chương 63 + 64 ~ Chương 65 + 66

Chương 67 + 68 ~ Chương 69 +70 ~ Chương 71 + 72

Chương 73 + 74 ~ Chương 75 + 76 ~ Chương 77 + 78

Chương 79 + 80 ~ Chương 81 + 82 ~ Chương 83 + 84

Chương 85 + 86 ~ Chương 87 + 88 ~ Chương 89 + 90

Chương 91 + 92 ~ Chương 93 + 94 ~ Chương 95 + 96

Chương 97 + 98

Chương 99

END

Advertisements